Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Privacy

Tekst policy

Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Jessicare
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.
 

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten.
 2. Annulering van afspraken betreffende individuele cliënten dient uiterlijk vierentwintig (24) uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Gebeurt dit niet, dan worden no show-tarieven (zoals vermeld in het contract en/of de offerte ) in rekening gebracht. Annuleringen van workshops, trainingen en cursussen dienen uiterlijk 5 werkdagen van te voren te geschieden. Voor annuleringen binnen 5 dagen wordt 75% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.


Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 9. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 1. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen.
 1. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

 Artikel 11. Reclames en onderzoek
 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 15. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Jessicare persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Jessicare nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer.
 2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is een Europese verordening die regels stelt voor de verwerking van gegevens en heeft als doel om persoonsgegevens te beschermen en deze bescherming in alle Europese landen gelijk te trekken. De AVG kent een aantal basisprincipes waaruit door Jessicare gewerkt wordt, te weten:

 • Jessicare gebruikt persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor de informatie oorspronkelijk is verzameld
 • Jessicare weet welke bestanden en persoonsgegevens zij beheert en in bezit heeft
 • Jessicare heeft vastgelegd hoe zij de verwerking van persoonsgegevens en beveiliging van deze gegevens waarborgt
 • Jessicare is op de hoogte van de rechten die hulpvragers hebben van wie zij gegevens in bezit heeft

Jessicare werkt vanuit een beveiligde Cloud op het internet en persoonsgegevens worden niet opgeslagen op computers. Elk begeleidingsdossier bevat bij Jessicare naast een ondertekend persoonlijk plan, ook een ondertekende toestemmingsverklaring waarin de hulpvrager specifieke toestemming geeft voor de verwerking van gegevens en, eventueel, het contact met derden zoals familie en ketenpartners

Jessicare heeft als regel binnen de organisatie dat persoonsgegevens op papier versnippert dienen te worden. Mocht er reden zijn om een papieren document in bewaring te nemen, dan zal Jessicare deze bewaren met toestemming van de hulpvrager.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Jessicare verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Klachten

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om een klacht kenbaar te maken en in te dienen. Uiteraard probeert Jessicare de klacht, zonder bemiddeling, met u naar tevredenheid op te lossen.

Mocht dit niet lukken, maakt Jessicare voor klachten die onder de WKKGZ vallen gebruik van de klachtenfunctionaris van Quasir. Voor klachten die buiten de WKKGZ vallen heeft Jessicare een eigen klachtenprocedure. U kunt het contactformulier invullen wanneer u hier gebruik van wilt maken. 

.